Komplexní podnikatelský plán pro společnost nebo velký projekt

Připravujete nový, významný projekt, založení střední až velké společnosti nebo vytváříte strategický plán pro již fungující obchodní společnost? V takovém případě již nebude stačit vytvořit jednodušší podnikatelský plán, ale bude nutné důkladně zpracovat jednotlivé části bohaté na různorodé analýzy a sestavit komplexní podnikatelský plán pro společnost nebo velký projekt.

Strategický podnikatelský plán pro společnost

Dříve nebo později každá úspěšná společnost rozpozná potřebu přistupovat ke strategii systematicky a zodpovědně. Pokud nevíte, kam směřujete, velmi pravděpodobně vaše společnost svých cílů nedosáhne a bude se točit v bludném kruhu.

Podnikatelský plán nabízí možnost, jak se takové situaci vyhnout, neboť je založen na dlouhodobých cílech a strategii firmy. Specifikuje, jak zvolenou strategii naplnit, jaká můžeme očekávat rizika, jak na ně reagovat apod.

Podnikatelský plán pro nový významný projekt

Většina projektů si žádá investice, ať už finanční, časové či jiné. Dochází k vynaložení zdrojů v současnosti výměnou za nejisté efekty v budoucnu.

Podnikatelský plán pomůže zhodnotit, jestli lze skutečně očekávat zmíněné budoucí příjmy nebo jiné žádoucí efekty. Současně dává podklady pro argumentaci přijetí nebo zamítnutí projektu.

Připravujete větší projekt nebo stojíte na prahu nové strategie firmy a potřebujete poradit při zpracování komplexního podnikatelského plánu? Právě pro vás jsou určeny naše služby. Neváhejte se na nás obrátit.

Máme zkušenosti se zpracováním podnikatelských plánů pro zahájení podnikání formou živnosti nebo nově vzniklé společnosti, stejně jako se zpracováním podnikatelského plánu pro nové projekty již zaběhnutých firem.

Obchodní plán pro Českou národní banku

Pokud chcete podnikat v oboru, který je podmíněn registrací poskytovatele platebních služeb malého rozsahu Českou národní bankou, nebo dokonce jako platební instituce, bude nutné zpracovat obsáhlý dokument označený jako obchodní plán, který je dle zákona přílohou žádosti. I na základě předloženého obchodního plánu ČNB rozhodne o registraci nebo zamítnutí žádosti. Vzhledem k tomu, že správní poplatek za podání žádosti je relativně vysoký, doporučujeme k tvorbě obchodního plánu přistupovat zodpovědně.

Obchodní plán budete také potřebovat při žádosti o registraci vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nebo instituce elektronických peněz.

Můžete nás kontaktovat, máme 100 % úspěšnost našich klientů. Rádi zpracujeme obchodní plán určený pro Českou národní banku také pro vás.

Proč zpracovat podnikatelský plán?

Strategický podnikatelský plán vám poslouží jako nástroj pro jasné vymezení strategie firmy včetně zhodnocení očekávaných dopadů. Budete tak mít podklady pro zodpovědné rozhodnutí, jestli stanovené cíle jsou reálné a jak jich dosáhnout. Dále bude podnikatelský plán sloužit jako koordinační pojítko úsilí firmy.

Před zahájením nového projektu, stejně jako v případě zahájení podnikání, je užitečné dát myšlenky na papír a převést podnikatelský záměr do reálných obrysů. Díky zpracování podnikatelského plánu snáze zhodnotíte reálnost a návratnost projektu, snížíte jeho rizika a přijdete k mnoha užitečným myšlenkám a skutečnostem, které by jinak zůstaly skryté.

Kdy zpracovat podrobný podnikatelský plán

 • před založením nové firmy nebo samostatné podnikatelské jednotky,
 • při vyhodnocení návratnosti zamýšleného podnikatelského záměru,
 • když je potřeba vybrat nejvýhodnější investiční projekt,
 • pokud je třeba získat bankovní úvěr, investici nebo dotaci,
 • při prodeji firmy,
 • v případě žádosti o získání franchisové licence,
 • při růstu firmy a přechodu k formálnímu řízení,
 • při přechodu na jinou strategii nebo v době jiné, zásadní změny, ať už uvnitř firmy, nebo v jejím okolí.

Co by měl obsahovat komplexní podnikatelský plán

Struktura a význam jednotlivých částí se liší podle účelu, k jakému je podnikatelský plán sestaven, a také podle potřeb osob, kterým je určen.

Zde nabízíme nástin toho, co by měl obsahovat kompletní podnikatelský plán:

 • dlouhodobé cíle podniku nebo podnikatele,
 • rozpracování strategií, jak cílů dosáhnout,
 • zhodnocení dosavadního působení firmy,
 • kritická analýza týmu lidí, kteří budou projekt nebo strategii realizovat, a jejich schopností,
 • popis jednotlivých výrobků nebo služeb, srovnání s konkurencí,
 • analýza a výběr vhodných trhů, na kterých chcete působit,
 • segmentace zákazníků a výběr cílové skupiny, kdo bude vašim zákazníkem,
 • analýza konkurence, jejich produktů, jaké má slabé a silné stránky, v čem ji můžete předstihnout,
 • identifikace a analýza konkurenční výhody, jaké jsou přednosti vašich produktů nebo služeb,
 • marketingová strategie definující jak zákazníka oslovit, jak ho získat, jak s ním budete dále pracovat, co vám bude přinášet,
 • marketingový plán na nejbližší období,
 • analýza dostupných vs. potřebných zdrojů (finance, lidé, prostory, majetek, knowhow, informace, čas),
 • jaké povinnosti musíte splnit vůči státu (zákonné normy, předpisy…),
 • finanční plán,
 • souhrn silných a slabých stránek firmy nebo záměru a analýza příležitostí a hrozeb na trhu i v širším okolí (tzv. SWOT Analýza) včetně důsledků pro váš byznys,
 • harmonogram realizace,
 • a další.

Jaká je cena za zpracování komplexního podnikatelského plánu?

Ceny za obsáhlý podnikatelský plán jsou závislé především na tom, do jaké míry máte zpracované dílčí analýzy a strategie potřebné pro výsledný podnikatelský plán a na tom, jakou formu spolupráce zvolíte.

Společně vybereme nejlepší podobu podnikatelského plánu! Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo nezávaznou nabídku.