footer

Podnikatelský plán - Zemědělství

Uvažujete o startu vlastního podnikání v oboru zemědělství? Nebo chcete pouze rozšířit své stávající podnikání? Pomůžeme vám rozjet vaše podnikání v zemědělství naplno! Než se pustíte do čtení, doporučujeme vám pročíst stránky podnikatelský záměr a podnikatelský záměr pro začínající podnikatele, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu výrazně snazší. Pokud máte zájem čerpat dotace na svou činnost, podívejte se na podnikatelský plán pro získání dotace.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu zemědělského podniku?

 • Představit zamýšlený zemědělský podnik či živnost, lokalitu působení, velikost a kvalitu plánované produkce, své zkušenosti z oboru, stávající zázemí, technologie apod.
 • Charakterizovat vliv počasí na úrodnost plánované produkce.
 • Odhadnout velikost potenciálního trhu odběratelů, charakterizovat způsob spolupráce s konkrétními partnery a zákazníky, vyřešit otázku dopravy.
 • Uvést důvody pro předpokládanou cenu jednotky produkce. Je za tuto cenu reálné prodat celou produkci nebo se cena během roku mění?
 • Stanovit maximální možné množství produkce (ať už bude pocházet z rostlinné nebo živočišné výroby).
 • Uvést a zdůvodnit prognózu budoucích tržeb, přičemž je dobré postihnout hlavní faktory ovlivňující sezonnost tržeb či velikost vypěstované produkce.
 • Navrhnout vhodný marketingový plán a komunikační strategii včetně souvisejících nákladů. Budete využívat sociální média nebo venkovní reklamu? Kde bude umístěna? Kolik bude stát placená reklama na sociálních sítích?
 • V případě podnikání v zemědělství vždy doporučujeme vypočítat různé scénáře možného vývoje příjmů. Například co se stane, pokud dojde vlivem klimatických podmínek ke snížení kvality plodin nebo výraznému snížení celkového objemu produkce? Možných scénářů vývoje by mělo být vícero s cílem vypočítat si nebo dokázat bance či poskytovateli dotace, že je podnik provozuschopný také při méně úrodné sezóně.
 • Vhodným způsobem zpracovat kalkulaci přímých nákladů na zvolenou jednotku produkce nebo jednotku obdělávané půdy. Kolik spotřebujete vody, osiva či PHM?
 • Vyčíslit provozní a jiné režijní náklady, neboli náklady, které nejsou závislé na množství vypěstované produkce.
 • Určit potřebné investice, například do pronájmu či koupě pozemků a skladů, zemědělské techniky, zásob atp.
 • Určit potřebnou výši zásob v závislosti na předpokládaných prodejích a povaze produkce.
 • Vhodným způsobem stanovit potřebnou finanční rezervu pro pokrytí výkyvu příjmů v závislosti na vlivu sezóny.
 • Jakým způsobem se vyrovnáte se sezónností z hlediska organizace práce? Bude zaměstnávat brigádníky nebo mít stálý počet zaměstnanců?
 • Sestavit zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním plánu cashflow, který vám zajistí, že budete mít dostatek peněz na nákup zboží, materiálu, režii a mzdy v začátcích podnikání.
 • Sepsat slabé stránky projektu a připravit si vysvětlení, jak budete se slabými stránkami bojovat.

  

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka či poskytovatel dotace neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete zakomponovat všechny proměnné? Banka či státní orgány musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste připraveni také na možné změny některých základních předpokladů a parametrů, například změny velikosti produkce, prodejní ceny za jednotku produkce, růst přímých nákladů (osiva, hnojiva, PHM...) atp.

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůžeme vám realizovat váš sen o podnikání v zemědělství!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Chcete pomoci s rozpracovaným podnikatelským plánem nebo navrhnout nejvýhodnější způsob financování?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace podnikatelského plánu.

CHCI KONZULTOVAT SVŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN