footer

Finanční analýza

Finanční analýza je důležitou součástí hodnocení ekonomické situace podniků či plánovaných výsledků dle podnikatelských plánů. Finanční analýzu můžeme interpretovat jako metodu hodnocení finančních výsledků společnosti, potažmo určitého projektu či podnikatelského záměru. Data potřebná pro analýzu se agregují, poměřují navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají se kauzální souvislosti. Je to vlastně odraz toho, jak si daný projekt či firma opravdu stojí, resp. jaké jsou vyhlídky ekonomiky do budoucna. Laicky by se dalo říct, že finanční analýza je čtení mezi řádky ekonomických dat.

Jaké jsou cíle finanční analýzy?

Je potřeba si uvědomit, že finanční analýza je mocný nástroj, ale musí ji použít zkušený analytik a výběr metod podřídit konkrétnímu cíli. Finanční analýza nám pomůže vyřešit například tyto úkoly:

 • Prověřit finanční situaci (zdraví) firmy. To je důležité zejména při posuzování schopnosti splácet úvěr.
 • Vytvořit základ pro sestavení nebo aktualizaci finančního plánu.
 • Srovnat firmu s konkurencí.
 • Stanovit KPI (klíčová kritéria výkonnosti) a vytvořit motivační systém pro management firmy.
 • Vybrat vhodnou firmu k akvizici.

 

V každém případě, v průběhu finanční analýzy jde vždy o to provést co možná nejpodrobnější rozbor ekonomických údajů, které firma vykázala v minulosti v účetnictví, manažerském účetnictví, eviduje v současné době v rámci různých reportingových nástrojů, či plánuje dosáhnout v budoucnu.

 

Z čeho se skládá finanční analýza?

Finanční analýza typicky spoléhá na tyto metody a ukazatele.

 • Horizontální a vertikální analýza
 • Analýza plnění tzv. bilančních pravidel
 • Poměrové ukazatele (ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity či produktivity práce)
 • Absolutní ukazatele (ekonomická přidaná hodnota EVA, tržní přidaná hodnota MVA aj.)
 • Bankrotní a bonitní modely*
 • A nadšenci a skuteční odborníci uplatní třeba i pyramidový rozklad vrcholových veličin – nejběžněji užívaný je rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE)

 

* Bankrotní a bonitní modely jsou oblíbené zejména u seminárních prací a výstupů podivných konzultačních firem, ovšem jejich vypovídací schopnost je bez průběžné aktualizace parametrů modelu omezená.

 

Zásady při zpracování finanční analýzy

Pamatujte, že zásadou číslo jedna je vyžadovat smysluplnou interpretaci zjištěných výsledků. Ne každý dokáže v číslech vidět nějaký význam. Prosté okomentování, jaké číslo nám u daného ukazatele vyšlo, nám nic užitečného neřekne. Předpoklady kvalitního zpracování jsou:

 • Mít dostatek kvalitních informačních zdrojů, tj. podkladů z účetnictví, účetní závěrky, vypracovaný komplexní finanční plán společnosti či projektu.
 • Vyhodnocovat pouze to, co má vzhledem k danému záměru smysl (= správně zvolené ukazatele, časový horizont aj.).
 • Výsledky si nechat vysvětlit zkušeným finančním analytikem, nikoli účetní.

 

 CHCI ZPRACOVAT FINANČNÍ ANALÝZU OD PROFESIONÁLŮ

 

  

left arrow right arrow

 

Potřebujete nejprve vypracovat finanční plán?

Základem finanční analýzy je v případě nového záměru kvalitní a komplexní finanční plán. Jste si jisti, že jste schopni zpracovat všechny vstupní a plánované údaje metodologicky správně?

 CHCI ZPRACOVAT FINANČNÍ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ